เลือกหน้า

กิจกรรมเพื่อสังคม SRM

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน COVID-19 ในสถานศึกษาและโรคที่มากับฝน

เนื่องจากโรคโควิด-19 ในปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดอยู่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับประชาชน การผ่อนปรนของภาครัฐทำให้ประชาชนมีการป้องกันลดน้อยลง ทางผู้แทนจำหน่าย จึงต้องการสร้างความรู้ในการใช้ชีวิตอยู่กับโรคโควิด-19 อย่างปลอดภัย และการสอนทำหน้ากากอนามัยใช้เอง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและสร้างความรู้นำไปต่อยอดได้

โครงการ น้องจ๋า…โตโยต้าเภตรา มาช่วยแล้ว

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต สถานที่สำหรับเด็กอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งด้อยโอกาสเกือบจะทุกๆ ด้าน เริ่มตั้งแต่การมีสถาบันครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์และไม่มั่นคง เช่น บิดามารดาแยกทางกัน เสียชีวิต ต้องโทษ หรือตกอยู่ ในสภาวะอื่นใดที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวของตนเองได้ผลกระทบจากสาเหตุดังกล่าวจึงเกิดแก่เด็ก ซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เด็กบางคนจึงกลายเป็นเด็กกำพร้า อนาถา ถูกทอดทิ้ง จากผู้อุปการะเลี้ยงดูและเด็กที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองให้การอุปการะเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม…  

มอบรถวีลแชร์

เนื่องจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันทางผู้บริหารมีความต้องการช่วยเหลือโรงพยาบาล จึงได้ทำการสำรวจและเห็นว่ารถวีลแชร์ที่ผู้มาใช้บริการมีไม่เพียงพอหรือที่มีอยู่ก็ไม่สมบูรณ์ต่อประชาชนหรือชุมชนเมื่อมาใช้บริการที่โรงพยาบาล